Přihlášení Registrace
tip:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

uděluji tímto společnosti:

 Fuski BOMA s.r.o.,

IČ: 05534810, se sídlem K Bytovkám 222, 251 63 Kunice,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265295

(dále jen „Správce“),

souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

Jméno a příjmení

  x  

Rodinný stav                     

 

Rodné příjmení

 

Telefon

  x  

Datum narození

 

Email

  x

Místo narození

 

Fotografie

 

Rodné číslo

 

Bankovní spojení

  x

Pohlaví

 

Podpis

 

Adresa pro doručení zásilek

  x

 

 

Občanství

 

 

 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Registrace na webových stránkách a vyřízení objednávek

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Pět let po udělení souhlasu

     x 

Po dobu trvání pracovní smlouvy se Správcem nebo po dobu trvání některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Správcem

 

Po dobu trvání pracovní smlouvy se Správcem nebo po dobu trvání některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Správcem a následně jeden rok po jejich ukončení

 

 

 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 

U velkoobchodních zákazníků – jsou informace předávány obchodním zástupcům.

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

 

 

*Poučení Subjektu údajů

 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání u Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.